Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Giới thiệu Tín ngưỡng tại Cần Thơ

Giới thiệu tín ngưỡng tại Cần Thơ

Ngày 04/03/2014 10:08 đăng bởi nguyenkiet

   Đình Bình Thủy, phường Bình Thủy

Tín ngưỡng thành phố Cần Thơ có 73 cơ sở gồm: 38 đình thần; 01 lăng 12 Miếu; 01 đền 21 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo Người Hoa (gồm chùa, miếu, nghĩa trang), có 08 cơ sở được công nhận di tích lịch sử- văn hóa gồm: 02 cơ sở cấp Bộ và 06 cơ sở cấp thành phố.

(Xem chi tiết)