Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Thủ tục hành chính Quy trình nhận trả kết quả

Quy trình nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ liên quan tôn giáo, tín ngưỡng

Ngày 07/03/2014 14:25 đăng bởi nguyenkiet


QUY TRÌNH

Tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ liên quan tôn giáo, tín ngưỡng


         

 Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành  của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Thông tư  số 01/2013/TT-BNV, ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Nhằm đảm bảo thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động tôn giáo được nhất quán và đúng thời gian qui định của pháp luật. Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ TP Cần Thơ lập quy trình nhận và trả kết quả hồ sơ liên quan tôn giáo, tín ngưỡng, cụ thể như sau:

1/ Nhận và xử lý hồ sơ:

Công chức nhận hồ sơ từ các nguồn: Trực tiếp tại bàn nhận và trả kết quả; Từ bộ phận văn thư chuyển đến; Từ Lãnh đạo ban.

Khi tiếp nhận hồ sơ, công chức có trách nhiệm kiểm tra về thủ tục, thẩm quyền, các yêu cầu khác theo qui định về thủ tục hành chính; Chỉ vào sổ nhận hồ sơ đối với những trưởng hợp đã đủ các điều kiện theo qui định về thủ tục hành chính và thẩm quyền giải quyết.

Nếu xác định đã đủ các điều kiện thì viết phiếu nhận hồ sơ theo mẫu và giao phiếu cho người nộp.

Nếu xác định còn sai hoặc thiếu thì viết phiếu hướng dẫn cụ thể (1 lần), trường hợp hồ sơ đến qua đường văn thư hoặc từ Lãnh đạo Ban thì dự thảo văn bản hướng dẫn trình Trưởng Ban ký trả lời.

Công chức được phân công nhận hồ sơ trong ngày có trách nhiệm chuyển cho chuyên viên phụ trách tôn giáo, tín ngưỡng liên quan nội dung. Chuyên viên phụ trách tôn giáo liên quan nội dung hồ sơ nghiên cứu, viết phiếu tóm tắt, nhận xét và đề xuất hướng giải quyết; Trường hợp trong quá trình tóm tắt hồ sơ phát hiện có những tình tiết cần xác minh làm rõ hoặc bổ sung thì sau khi viết phiếu tóm tắt, lập kế hoạch thẩm tra xác minh trình Trưởng Ban phê duyệt và tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Công chức nào được phân công nhận hồ sơ trong tuần có tổ chức họp xét  thì công chức đó có trách nhiệm thông qua phiếu tóm tắt, nhận xét, đề xuất của từng hồ sơ; Sau khi có kết quả xét, trao đổi và bàn giao hồ sơ cho chuyên viên phụ trách tôn giáo liên quan nội dung hồ sơ để hoàn thiện.

2/ Chế độ thỉnh thị, báo cáo:

Sau khi chuyên viên phụ trách tôn giáo liên quan nội dung hồ sơ đã nghiên cứu, viết phiếu tóm tắt, nhận xét và đề xuất hướng giải quyết, nếu đủ điều kiện để xét thì tham mưu cụ thể từng hồ sơ và chuyển hồ sơ đến  Lãnh đạo Ban trực tiếp phụ trách để tập hợp báo cáo Trưởng Ban quyết định thời gian họp xét.

Phó Trưởng Ban có trách nhiệm tham mưu cho Trưởng Ban giải quyết sớm những hồ sơ thuộc thẩm quyền của Ban trong trường hợp không cần thông qua họp xét. Khi xét thấy đủ số lượng hồ sơ và để đảm bảo về mặt thời gian theo quy định thì trực tiếp báo cáo xin ý kiến Trưởng Ban bố trí ngày xét đơn.

Trước khi họp xét hồ sơ, Chuyên viên được phân công thông qua hồ sơ có trách nhiệm tập hợp hồ sơ, nghiên cứu kỹ những nội dung cần thông qua buổi họp theo hướng ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu để các thành viên dự họp có thể cho ý kiến nhanh. Trường hợp phát hiện thiếu hoặc sai thì trực tiếp báo cáo và thực hiện theo chỉ đạo của Trưởng Ban.

3/ Hoàn chỉnh và phát hành hồ sơ:

Chuyên viên phụ trách tôn giáo liên quan nội dung hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các phần việc như:

- Đối chiếu lại nội dung hồ sơ với ý kiến kết luận thể hiện qua biên bản họp xét, kiểm tra lại toàn bộ quy trình, thủ tục, các điều khoản quy định của pháp luật, giáo luật và các tình hình khác liên quan đến kết quả giải quyết.

+ Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố: Thảo văn bản  cho Trưởng Ban ký trình UBND thành phố (kèm công văn dự thảo cho UBND thành phố);  sau khi chuyển sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm theo dõi nhắc nhở, báo cáo kết quả thực hiện cho Trưởng Ban đến khi hoàn thiện hoặc có ý kiến của Trưởng Ban cho phép kết thúc vụ việc.         

+ Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành khác: Sau khi tổ chức họp xét xong, chuyên viên phụ trách căn cứ kết luận của cuộc họp trích biên bản và dự thảo công văn trình Trưởng ban ký phát hành.

+ Đối với đơn  thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Tôn giáo: sau khi có ý kiến thống nhất của Trưởng ban, chuyên viên phụ trách dự thảo văn  bản trình Trưởng ban ký ban hành.

4. Trả kết quả và Lưu trữ hồ sơ:

- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố: Sau khi chuyển hồ sơ đến UBND thành phố sẽ tiếp tục theo dỏi kết quả giải quyết: Trường hợp UBND thành phố chuyển kết quả về cho Ban để triền khai cho tổ chức, cá nhân tôn giáo thì chuyên viên tham mưu lảnh đạo Ban trực tiếp mời cá nhân liên quan đến để triển khai; Trường hợp UBND thành phố trả kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tôn giáo thì chuyên viên nắm tình hình kết quả giải quyết và báo trực tiếp cho Trưởng ban đề có ý kiến kết thức hồ sơ.

- Đối với hổ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành và của Ban: Sau khi Trưởng ban thống nhất và ký phát hành văn bản, chuyên viên phụ trách mời đại diện tổ chức, cá nhân tôn giáo đến nhận kết quả trực tiếp. Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền của các sở ngành khác thì hướng dẩn cho đại diện tổ chức, cá nhân tôn giáo nhận hồ sơ đã có ý kiến của Ban và trực tiếp đến sở, ngành liên quan nộp theo quy định của pháp luật.

 - Sau khi có kết quả giải quyết xong hồ sơ, triển khai cho tổ chức, cán nhân tôn giáo theo đúng trình tự thời gian, tình tiết, đảm bảo đầy đủ thủ tục hành chính (kể cả phiếu tóm tắt, kế hoạch khảo sát…); chuyên viên phụ trách tổng hợp hồ sơ đầy đủ và thực hiện chế độ bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của cơ quan.

5/ Công chức thực hiện:

Công chức trực tiếp nhận hồ sơ, tham mưu Lãnh đạo, thực hiện các bước nhận, xử lý, trả kết quả và lưu trữ hồ sơ do Lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ phân công.

Mỗi công chức chịu trách nhiệm nhận hồ sơ trong thời gian một tuần, quá trình được phân công nhận hồ sơ đảm bảo thường trực tại khu vực nhận và trả kết quả, nếu vắng mặt phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban và chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục giải quyết sau khi công chức được phân công nhận thay bàn giao.

6/ Tổ chức thực hiện:

Quy trình này được áp dụng trong bộ phận nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, được thông báo đến các Phòng Nội vụ và các tổ chức tôn giáo biết để tiện quan hệ trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Các công chức được phân công tham gia tiếp nhận, xử lý hồ sơ căn cứ vào quy trình và trách nhiệm cụ thể được giao để thực hiện.

 Quy trình này được thực hiện từ ngày ký. Quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần điều chỉnh bổ sung sẽ do Lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ TP Cần Thơ xem xét quyết định./.