Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Chuyên đề Thực hiện- Nghị quyết Trung ương

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Ngày 22/03/2018 10:41 đăng bởi ngocha

      Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) 3/2/1930 – 3/2/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”­[1] .

       Bác viết “Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta” [2]

       Nay ngồi đọc lại tác phẩm này của Bác, chúng ta thấy rằng những lời khen của nhân dân (là những lời nhận định chăng ?) từ thuở ấy (1969) đến nay vẫn đúng. Bởi đảng viên là những con người ưu tú, tin và theo Đảng, thực hiện những trọng trách do Đảng giao, là công bộc của dân, luôn tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi trước, làm trước, đương đầu với khó khăn, gian khổ, nêu gương sáng nên quần chúng tin Đảng, theo Đảng. Nhận định ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

     Tác phẩm tuy ngắn gọn nhưng bao hàm trong ấy là những nhận định, đánh giá về vai trò lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của người đảng viên trong công cuộc kháng chiến (chống Mỹ) và kiến quốc (xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước).

      Trong nội dung tác phẩm, Bác viết “Trải qua 39 năm đấu tranh oanh liệt, làm cách mạng tháng Tám thành công, kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi, và ngày nay vừa chiến đấu chống Mỹ cứu nước, vừa xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhân dân ta tin tưởng rằng: Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hằng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, đảng viên ta đã tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang.

       Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác.

      Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng như thế” [3].

       Song bên cạnh những cán bộ, đảng viên, những người con xứng đáng ấy, theo Bác vẫn còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém; bởi “Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh, trục lợi, thích địa vị, quyền hành…; cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân. Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm”[4].

       Cuối bài viết Bác chỉ ra rằng “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên…; mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”[5]

     Qua nội dung của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”­, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, việc gì có lợi cho dân thì phải cố gắng làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ cũng phải hết sức tránh; muốn có được đạo đức cách mạng mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện. Để có được đạo đức cách mạng trong sáng “mình vì mọi người”, trước hết phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

       Đất nước ta, Đảng ta đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam “Dân cường, Nước thịnh” sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Những thành tựu to lớn qua hơn 30 năm đổi mới, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và nâng cao làm cho nhân dân Việt Nam và mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta hảnh diện, tự hào bởi trong thành quả vĩ đại ấy là vai trò và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta.

       Tuy nhiên, trong khi đất nước chuyển mình, cần lắm sự đồng tâm hiệp lực của toàn dân, thì đâu đó, nơi này, nơi kia một bộ phận cán bộ, đảng viên bị tha hoá trước sự cám dỗ của vật chất, tiền tài, danh vọng, họ quên đi lời thề trước Đảng, trước Nhân dân, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc như Bác Hồ đánh giá; họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, chỉ muốn “mọi người vì mình”; họ đã bị suy thoái cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để cho bản thân “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Sự thật vừa qua thật đau lòng, bởi đất nước ta, Đảng ta không chỉ mất đi nhiều cán bộ, đảng viên cao cấp, mất đi nguồn lực xã hội, mà đau đớn hơn cả là làm xói mòn niềm tin, giảm đi lòng tin của Nhân dân đối với Đảng của mình.

      Để tăng cường công tác xây dựng Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương các khoá liên tục ban hành nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: tiếp sau các Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI và lần này là Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định quan điểm biện chứng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước ta; dũng cảm nhìn nhận sai lầm, khuyết điểm để tự đổi mới, tự chỉnh đốn, làm cho Đảng ngày càng trong sạch hơn, vững mạnh hơn và phát triển đúng quy luật khách quan, đáp ứng lòng kỳ vọng của nhân dân.

      Cùng với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Bộ Chính trị cũng chỉ đạo tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị) nhằm qua đó giúp cán bộ, đảng viên tự rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức, xây dựng lối sống cần kiệm, liêm chính, giản dị, chân thành, gần gũi và gắn bó với nhân dân. Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị 05-CT/TW cần được cán bộ, đảng viên nghiêm túc quán triệt và ứng dụng vào thực tiễn đời sống, công tác của chính bản thân mình, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: “…từng đảng viên, cán bộ, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm (và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa)[6].

        Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải tự mình dũng cảm quét sạch chủ nghĩa cá nhân, không ngừng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, để luôn là những đảng viên, công chức tận tuỵ, gương mẫu, xứng đáng là những công bộc, những người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, làm cho dân tin, dân quý, dân yêu; để “ Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh”./.

                                                                             Võ Ngọc Hà

                                                                                                       


[1] Hồ Chí Minh: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1976

[2] Sđd, tr.5

[3] Sđd, tr.6

[4]  Sđd, tr.7

[5]  Sđd, tr.7

[6]  Nguyễn Phú Trọng: Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII